شرایط و ضوابط

این توافقنامه اخیرا در تاریخ 18 دسامبر 2016 اصلاح شد.